论文

A Fast Radio Burst Discovered in FAST Drift Scan Survey

发布时间:2021-06-30

A Fast Radio Burst Discovered in FAST Drift Scan Survey

Weiwei Zhu , Di Li , Rui Luo , Chenchen Miao , Bing Zhang , Laura Spitler , Duncan Lorimer , Michael Kramer , David Champion , Youling Yue , Andrew Cameron , Marilyn Cruces , Ran Duan , Yi Feng , Jun Han , George Hobbs , Chenhui Niu , Jiarui Niu , Zhichen Pan , Lei Qian , Dai Shi , Ningyu Tang , Pei Wang , Hongfeng Wang , Mao Yuan , Lei Zhang , Xinxin Zhang , Shuyun Cao , Li Feng , Hengqian Gan , Long Gao , Xuedong Gu , Minglei Guo , Qiaoli Hao , Lin Huang , Menglin Huang , Peng Jiang , Chengjin Jin , Hui Li , Qi Li , Qisheng Li , Hongfei Liu , Gaofeng Pan , Bo Peng , Hui Qian , Xiangwei Shi , Jinyuo Song , Liqiang Song , Caihong Sun , Jinghai Sun , Hong Wang , Qiming Wang , Yi Wang , Xiaoyao Xie , Jun Yan , Li Yang , Shimo Yang , Rui Yao , Dongjun Yu , Jinglong Yu , Chengmin Zhang , Haiyan Zhang , Shuxin Zhang , Xiaonian Zheng , Aiying Zhou , Boqin Zhu , Lichun Zhu , Ming Zhu , Wenbai Zhu , and Yan Zhu

 

A Fast Radio Burst Discovered in FAST Drift Scan Survey - NASA/ADS (harvard.edu)

附件下载 :