Representative Publications

Frequency-dependent polarization of repeating fast radio bursts—implications for their origin

time:2022-03-24
Feng, Yi ;  Li, Di* ;  Yang, Yuan-Pei ;  Zhang, Yongkun ;  Zhu, Weiwei ;  Zhang, Bing ; Lu, Wenbin ;  Wang, Pei ;  Dai, Shi ;  Lynch, Ryan S. ;  Yao, Jumei ;  Jiang, Jinchen ; Niu, Jiarui ;  Zhou, Dejiang ;  Xu, Heng ;  Miao, Chenchen ;  Niu, Chenhui ;  Meng, Lingqi ; Qian, Lei ;  Tsai, Chao-Wei  ;  Wang, Bojun ;  Xue, Mengyao ;  Yue, Youling ;  Yuan, Mao ; Zhang, Songbo ;  Zhang, Lei
2022, Science, Volumn 375, Issue 6586, pp.1266-1270
 
 

DOWNLOAD :