Representative Publications

Circular polarization in two active repeating fast radio bursts

time:2023-02-10
 Yi Feng, Yong-Kun Zhang, Di Li, Yuan-Pei Yang, Pei Wang, Chen-Hui Niu, Shi Dai, Ju-Mei Yao
Science Bulletin, vol. 67, issue 23, pp. 2398-2401

 

DOWNLOAD :